استاد کریم زینتیی، داور جشنواره یادی و نگاهی از گردشگری آذربایجان شرقی