پروین اعتصامی دن

 کتاب ها

یکی دیگر از کتابهای یوسف اعظمی ترجمه اشعاری از پروین اعتصامی است.یوسف اعظمی در این کتاب نزدیک به یکهزار ششصد بیت از اشعار پروین اعتصامی را با وزن عروضی متن اصلی شعر به زبان ترکی آذربایجانی ترجمه کرده است.این ابیات شامل قصاید،مثنوی و قطعات اختر چرخ ادب ...